Auditointiin liittyen KarTe toteutti palautekyselyn vanhemmille ja junioreille maaliskuussa 2021. Vastauksia tuli kaikkiaan 27 kpl, ja ohessa muutamia keskeisiä huomioita palautteesta. KarTen Tähtiseura-statuksen tiesi kaksi vastaajaa kolmesta (65 %). Kyselyn vastausasteikko oli 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Kokonaisuutena ottaen vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä oman lapsen ryhmän toimintaan (keskiarvo 4,85), valmentajien koettiin hoitavan tehtävänsä hyvin (4,93), lasten saamaa valmennusta pidettiin laadukkaana (4,85), ja valmentajien koettiin osaavan toimia hyvin lasten kanssa (4,85). Lasten harjoitusmäärää pidettiin sopivina (4,6), mutta kilpailu- ja ottelutapahtumien sopivassa määrässä oli hajontaa siten, että joka kahdeksas vastaaja (12,5 %) oli eri mieltä väitteen kanssa, samaa mieltä olijoita oli 79 %. Korona-aikana kyselystä ei pysty päättelemään oltaisiinko kilpailu-/ottelutapahtumia haluttu olevan enemmän vai vähemmän. Lasten harjoituksia pidettiin monipuolisina (4,77), lapsen muihin harrastuksiin koettiin suhtauduttavan positiivisesti (4,88). Lapset viihtyivät hyvin omassa harjoitusryhmässän (4,78). Lasten koettiin lähtevän innostuneesti harjoituksiin (4,67) ja myös palaavan harjoituksista kotiin innoissaan kokemastaan (4,59). Omatoimisessa lajin harjoittamisessa oli suurta hajontaa, mikä näkyy myös matalampana keskiarvona (3,83). Vanhemmat kokivat että heitä kuunnellaan riittävästi lasta koskevista päätöksistä (4,56).